Tancho Showa

Tancho Showa Nền trắng có bông đen mảng lớn ( Như Shiro Utsuri ) bông tròn đỏ trên đỉnh đầu. Đen thường chạy cắc ngang xuyên qua bông tròn đỏ trên đỉnh đầu và đen mọc gần phần miệng

Rate this post