Kin Showa

Kin Showa được phân loại là Hikari-Utsuri. Bạn cũng có thể gọi cá này là Metallic Showa

Rate this post