Kage Hi Utsuri

Kage Hi Utsuri là cá da thường, nền người là màu đỏ cam,ở giũa những vẩy có màu xám đen, trên nguời có bông đen mảng lớn

Rate this post