Budo Goromo

0
725

Go là ( 5 ) Goromo có 5 màu trộn lẩn vói nhau trên bông của cá, những bông này được nằm trên nền màu trắng, nên tạo cho phân loại này có một màu sắc rất lạ